Folkhälsodalen i Almedalen

3-6 juli 2022

Varmt välkommen till Folkhälsodalen i Almedalen – arenan för de hälsopolitiska samtalen!

Sommaren närmar sig och med det även Almedalsveckan. Äntligen kan vi ses på plats i Visby igen och precis som tidigare huserar vi i den lummiga trädgården i S:t Hans Café vid S:t Hansplan. Under fyra dagar välkomnar vi både arrangörer och besökare till seminarier, workshops, rundabordssamtal och mingel i en trädgård perfekt för nya möten. Självklart är Folkhälsodalen fortfarande en digifysisk arena och stora delar sänder vi live för att även du som inte har möjlighet att vara på plats ska kunna delta i de hälsopolitiska samtalen.

PROGRAM

Välkommen till invigningen av Folkhälsodalen!
Söndagen den 3 juli klockan 17.00-19.00

Socialminister Lena Hallengren invigningstalar när Folkhälsodalen slår upp portarna. Därefter följer ett samtal under ledning av Anne Carlsson, Reform Society, där socialministern tillsammans med tidigare socialminister Göran Hägglund och analyschef Petter Odmark, Reform Society, tillsammans med publiken diskuterar och spekulerar om framtidens sjukvård.

Vi bjuder på något gott att äta och dricka. Kom för att lyssna, mingla med gamla vänner och nya bekantskaper, umgås och ha trevligt! Minglet är öppet för alla men vi ser gärna att du som vet att du kommer anmäler dig i förväg, för att vi ska kunna uppskatta ungefär hur många som kommer. Anmäl dig till minglet här!

Under de följande tre dagarna diskuteras sedan alltifrån precisionsmedicin, hälsodata och patienträttigheter till företagshälsovården, prevention och life science-frågor. Från lokalen Tanken sänder vi live under måndag-onsdag. Programmet finner du nedan och det uppdateras löpande.

Måndagens program

Lokal: Tanken

07.30-08.15 (Vi bjuder på frukost med start 07.15)
Minska glappet – hög tid för en modern kronikervård
Det finns idag ett glapp i vårdens stöd till personer som lever med kroniska sjukdomar. Många personer lämnas alltför ensamma att hantera sin kroniska sjukdom utan att vara tillräckligt rustade för vad det innebär, vilket leder till ökad risk för sämre livskvalitet och komplikationer. Kronikervården har hittills misslyckats med att nå tillräckligt goda resultat och inom många områden är det alldeles för få som når viktiga behandlingsmål. Varje person som lämnas alltför ensam att hantera sin kroniska sjukdom utan att vara tillräckligt rustad för det innebär ökade risker för sämre livskvalitet och komplikationer som i sig är vårdkrävande.
I en rapport framtagen på upprdag av Nordic Infucare presenteras ett förslag på reform som kan ge det stöd som behövs i en kronikers vardag. Vårdval kronikerstöd, där vårdgivaren är beställaren vilket innebär att tillgången till de nya stödtjänsterna baseras på vårdbeslut. Kan detta var en modell för att sluta glappet mellan vårdmötet och vardagen?

Medverkande:
Anders W Jonsson (C) ledamot i socialutskottet
Eva-Lena Jansson, ordförande i Parkinsonförbundet
Johan Hultberg (M) ledamot i socialutskottet
Petter Odmark, analyschef på Reform Society
Thomas Magnusson, ordförande i Diabetes Sverige

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Nordic Infucare

08.45-09.30 (Vi bjuder på frukost med start 08.30)
Urinblåsecancer – varje dag räknas. Samverkan kan rädda liv!
Urinblåsecancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Om den behandlas i tid är prognosen oftast god, men långa ledtider från remiss till behandling försämrar prognosen avsevärt. På flera håll i Sverige har man lyckats korta ned ledtiderna men det räcker inte. Fler behöver ta efter.
Förra året anordnade patientföreningen ILCO, Tarm- uro och stomiförbundet tillsammans med Merck och Pfizer en debatt där man diskuterade goda exempel på insatser i vården som förkortat tiden till diagnos av urinblåsecancer. Det blev tydligt att regioner med sämre statistik inte tar efter dessa goda exempel och att kunskapsutbytet mellan regionerna kan förbättras. Det finns fortfarande stora skillnader hur snabbt och vilken vård urinblåsecancerpatienter får beroende på var de bor. I år kommer debatten att följas upp med representanter från vården, Regionala cancercentrum i samverkan och patientorganisationen ILCO för att diskutera hur positiva insatser ska kunna spridas mellan regioner på ett mer effektivt sätt, hur patientorganisationerna kan driva på frågan ute i landet och vad Regionala cancercentrum i samverkan gör för att förbättra situationen.
En rapport som visar nulägesstatus för Sveriges urinblåsecancerpatienter kommer att ligga till grund för diskussionen.

Medverkande:
Charlotte Bygdemo, ordförande i ILCO, Tarm- uro och stomiförbundet
Hans Hägglund, överläkare, professor och nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner samt ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan
Marina Tuutma, ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen och andre vice ordförande i Sveriges Läkarförbund
Petter Kollberg, överläkare och urolog vid Helsingborgs lasarett
Petter Odmark, analyschef på Reform Society

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: ILCO- Tarm – uro och stomiförbundet, Merck, Pfizer

10.00-10.45
På blodigt allvar!
Blodtransfusion är en vanlig medicinsk behandling som ibland räddar liv men som också är förenat med risker. Användningen varierar stort mellan länder, regioner, sjukhus och ordinerande läkare.
I Sverige används mer donerat blod slentrianmässigt vid icke-akuta situationer än i andra jämförbara länder, trots att studier från hela världen visar att det ökar mortaliteten, minskar patientsäkerheten och ökar vårdkostnaderna. Dessutom förbrukas donerat blod i onödan – blod som behövs vid akuta situationer, kriser och för beredskap.
WHO publicerade 2021 ett policydokument som tydligt pekar på brådskan att implementera en blodstrategi. Detsamma gjorde en grupp experter i Sverige 2020 när de publicerade en transfusionsstrategi. Trots det är genomslaget för en blodstrategi låg och mycket varierande över Sverige.
Men nu är det blodigt allvar! Hur kan vi tillsammans arbeta för att införa den föreslagna blodstrategin?

Medverkande:
Agneta Wikman, professor och överläkare i klinisk immunologi och transfusionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset samt representant för Svenska blodalliansen
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten
Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna och kirurg vid Södertälje sjukhus
Lina Nordquist (L) social- och sjukvårdspolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Vifor Pharma

11.45-12.30
Liv till åren eller år till livet – en fråga om livskvalitet för män som drabbas av prostatacancer

Varje år upptäcks fler än 10 000 nya fall av prostatacancer. En tredjedel av all cancer hos män är prostatacancer, det är den vanligaste manliga cancerformen. Trots detta finns det regionala skillnader i vård och behandling av de män som drabbas. Enligt Patientlagen kapitel tre samt RCC:s kunskapsbank ska patientens önskemål väga tungt vid valet av behandling. Personen ska informeras om tänkbara fördelar och nackdelar med de olika behandlingarna, inklusive riskerna för biverkningar. Han bör få patientinformation om tidig upptäckt prostatacancer och ska få veta att han har rätt till en ny medicinsk bedömning. Fina ord som tyvärr inte stämmer med verkligheten trots att valet av behandling radikalt och oåterkalleligt kan försämra livskvaliteten för den som är drabbad beroende på vilken behandlingsmetod som väljs. Hur går vi från ord till handling när det gäller ge den som är drabbad av prostatacancer möjlighet att vara delaktig i sin vård och behandling?

Medverkande:
Kent Lewén, ordförande i Prostatacancerförbundet
Marie Morell (M) regionråd i Region Östergötland och ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation
Mårten Fellenius, överläkare på urologen vid Visby Lasarett
Petter Odmark, analyschef på Reform Society
Rachel De Basso (S) regionråd och ordförande i nämnden för Folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Janssen

13.00-13.45
Heta stolen: Precisionsmedicinsk utfrågning

”Rätt behandling till rätt patient i rätt tid” – med avancerad diagnostik har vi helt nya möjligheter att ge patienter vård och behandling som är skräddarsydd efter patientens egna förutsättningar och behov. Det finns en enorm potential för precisionsmedicin inom den svenska sjukvården – förutsatt att vi kan undanröja vissa hinder. Hur väl rustad är sjukvården för detta? Hur kan politiker se till att resurserna inom sjukvården används på ett sätt som gör så mycket nytta som möjligt och hur gör vi precisionsmedicin tillgängligt för alla patienter i landet? För att underlätta införandet i klinisk praxis krävs politiska beslut och åtgärder på fyra viktiga områden: Pengarna – Strukturerna – Testerna – Patientens delaktighet. Genom en utfrågning vill vi tydliggöra vem som har möjlighet att agera.

I heta stolen deltar:
Acko Ankarberg Johansson (KD) ordförande i riksdagens socialutskott
Anna-Lena Hogerud (S) regionråd Skåne och vice ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation
Kent Lewén, ordförande i Prostatacancerförbundet
Patrik Rossi, chef för Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset samt ordförande i styrgruppen för Karolinska Comprehensive Cancer Centre, CCC

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Roche

14.15-15.00
Vem styr MS-vården – patient eller process?

I ett seminarium i Almedalen 2019 kunde man bland annat konstatera att patientinflytandet i vården fungerade dåligt. Att sjukvården i stor utsträckning inte är organiserad utifrån personer som kan ha sammansatta behov och ofta flera diagnoser. Läkarna har inte tillräckligt med tid för att föra en bra dialog med sina patienter. Samtidigt konstaterades att den långtgående specialiseringen som idag präglar svensk sjukvård har varit avgörande för de betydande medicinska framsteg som finns idag. Detta är till synes ett hopplöst dilemma. Vid Centrum för neurologi som finns på Akademiskt specialistcentrum i Stockholm läns sjukvårdsområde har man startat informationsträffar där de personer som diagnostiserats med MS får lära sig mer om sjukdomen, vad man kan göra själv, hur har man kan hantera trötthet, hur man får livspusslet att gå ihop och hur man pratar med sina barn om MS. Personer med MS, lever med sin sjukdom 365 dagar varje år och vill på riktigt vara delaktiga i sin egen vård och behandling. Vid dagens samtal ska vi fokusera patientdelaktighet, vem är det som styr MS-vården, vad är viktigast – är det processen eller patienten?

Medverkande:
Anna Cunningham, legitimerad sjuksköterska och nationell koordinator för svenska MS-registret
Eva Helmersson, föreläsare och författare, egen erfarenhet av MS
Jesper Petersson, professor i neurologi och enhetschef för kunskapsstyrning och FoU i Region Skåne
Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Merck

15.30-16.15
Hälsodata för vem – vad kan vi, vad vill vi och vad får vi göra, hur gör vi det omöjliga, möjligt?
En SIFO-undersökning genomfördes 2015 på uppdrag av e-hälsobolaget Brighter visade bland annat att 57 procent av de då tillfrågade kan tänka sig att, via mobila appar eller uppkopplade vårdlösningar, dela sina personliga data till olika forskningsprojekt. Ytterligare en SIFO-undersökning genomförd under 2021 och beställd av Stiftelsen Forska!Sverige säger 83 procent av allmänheten ja till att dela sin hälsodata för forskning och hälsofrämjande syften enligt stiftelsens hemsida. Trots detta kan vi inte dela data på sätt som allmänheten önskar. Patientdatalagen är skriven för patientens säkerhet och integritet, vilket är en viktig del när det legala ramverket ska ses över. Juridiskt är det svårt att se till såväl patientens säkerhet som integritet och att den egna datan ska kunna delas för bästa möjliga vård. Som lagstiftningen ser ut idag gör GDPR ingen skillnad på om personuppgifter är anonyma eller inte. Däremot kan sekundäranvändning av data som samlats in inom hälso- och sjukvården användas för andra ändamål, det vill säga för forskning i stället för vård.

Medverkande:
Anna Starbrink (L) regionråd i Region Stockholm
Boel Mörck, medicinsk informationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset samt ledamot i Läkarförbundets eHälsoläkarförening
Freddie Henriksson, Market Access & Government Affairs Lead vid Janssen
Karin Båtelson, ledamot i Sjukhusläkarna
Thomas Lindén, avdelningschef Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården vid Socialstyrelsen

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Janssen

16.45-17.30
Den blinda fläcken i sjukvårdsdebatten – vart tog arbetslivet vägen?
Arbete och hälsa hör ihop och hälsa i arbetet är oskiljaktigt från hälsa i livet. Ändå utreder regeringen framtidens hälso- och sjukvård utan att med ett ord nämna arbetsplatser och företagshälsa. Hur kan staten bättre stödja marknaden att lösa det som hälso- och sjukvården inte klarar?
Mönstret går igen. När det gäller sjukförsäkring, sjukfrånvaro och rehabilitering har staten i många år, utan större framgång, försökt få hälso- och sjukvården att lösa uppgifter den är illa rustad för - i stället för att se och försöka använda den resurs och kompetens som faktiskt finns. Att det kan fungera annorlunda är marknaden ett bevis för. Många arbetsgivare, i synnerhet inom privat sektor, kliver fram och betalar för en företagshälsovård som löser uppgifterna och fyller i luckorna mellan olika offentliga aktörer. Problemet är att många arbetsgivare inte har möjligheten eller intresset. Hur kan staten bättre stödja marknaden att lösa de uppgifter som hälso- och sjukvården inte klarar? Det kräver ett samtal över de gränser politiken själv har skapat. I dag ligger de frågor det berör på flera departement, flera utgiftsområden i budgeten och flera utskott i riksdagen.
Välkommen att stanna kvar efter seminariets slut för mingel och fortsatt informell diskussion, kl 17:30-19:00.

Medverkande:
Joachim Morath, vd vid Feelgood
Mattias Karlsson (M) ledamot i socialförsäkringsutskottet
Peter Munck af Rosenschöld, vd vid Sveriges Företagshälsor
Petter Odmark, analyschef vid Reform Society
Sofia Amloh (S) tjänstgörande ersättare i socialutskottet

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Feelgood

18.00-18.45
Så får alla cancerpatienter tillgång till precisionsmedicin!

Precisionsmedicin drivs av forskning och innovation, men dess utveckling och implementering kräver ett kontinuum av åtgärder i hälso- och sjukvården. Vad behöver göras och vilka investeringar krävs så att precisionsmedicin kan användas för att säkerställa en god, jämlik och effektiv cancervård? Life science-strategin har satt ramverket och ambitionen för utvecklingen av precisionsmedicin i Sverige.
Behandlingens natur, det vill säga att den i olika grad är anpassad efter individens unika behov och förutsättningar, ställer unika krav på både forskningen och sjukvården, inte minst då gränsen mellan det som traditionellt betecknas som sjukvård och forskning blir mindre uttalad. Hur kan nationella precisionsmedicinska studier, ny teknik och nya betalningsmodeller användas för att modernisera cancervården på ett hållbart och jämlikt sätt, till nytta för den enskilde patienten och för samhället i stort? Hur gör vi för att alla cancerpatienter som behöver, verkligen får tillgång till precisionsmedicin?

Medverkande:
Anna Martling
, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset, ”Årets cancerforskare” 2021
Björn Eriksson
, generaldirektör vid Läkemedelsverket
Camilla Waltersson Grönvall
(M) socialpolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet
Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner
Stefan Vlachos, ingenjör och innovationsledare samt chef för Health Works, ett initiativ från AstraZeneca

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Nollvision cancer, Genomic Medicine Sweden och SciLifeLab

Lokal: Orangeriet

08.45-16.00
ARTY Hälsa tar omvärldsbevakning inom vård och hälsa till en ny nivå!

ARTY Hälsa är en dynamisk AI-baserad omvärldsbevakare utvecklad av Reform Society i nära samarbete med Läkemedelsindustriföreningen. ARTY Hälsa levererar politisk omvärldsbevakning. Det är unikt!
Vi finns på plats i Almedalen för att demonstrera, berätta och svara på frågor om ARTY Hälsa. Vi är såklart även nyfikna på vilka behov du och ditt företag har, eftersom vi ständigt utvecklar produkten med kundbehov i fokus. I pipeline ligger implementering av fler språk, men extra spännande är beslutsarenan inom EU, som lanseras inom kort. Är du inte kund än så erbjuder vi dig en prova-på-licens under augusti för att du ska kunna kickstarta höstens omvärldsbevakning. Vi vågar påstå att ARTY Hälsa kommer att underlätta ditt arbete och spara tid!
Välkommen att besöka oss i Folkhälsodalen i Almedalen!

Arrangör: Artyficial Minds

Tisdagens program

Lokal: Tanken

07.30-08.15 (Vi bjuder på frukost med start 07.15)
Alzheimers sjukdom – en fråga om tid!
Är sjukvård och regioner redo för de nya möjligheterna inom diagnostisering som inom en snar framtid finns tillgängliga? Tidig upptäckt är en primär fråga för att personer som drabbas av Alzheimers sjukdom ska ges möjlighet till att leva ett så bra liv som möjligt. Idag vill vi fokusera på hur vi kan möjliggöra för en tidig upptäckt och identifiering av personer som har större risk att insjukna i Alzheimers sjukdom.
Ny teknik, som till exempel blodmarkörer, vilka projekt pågår? Hur påverkar det möjligheterna till bättre vård och utfall, både nu och i framtiden? Vi vill belysa vad som kan behöva förändras i dagens sjukvårdsstruktur givet den kunskap vi har idag och den som kan bli verklighet inom en snar framtid. Har vi rätt kunskap inom primärvården för att snabbt diagnostisera? Finns det någon specialistvård att remittera till? Har vi rätt kompetens?
Frågorna är många och svaren är få – men för personer som drabbats av Alzheimers sjukdom är det en fråga om tid!

Medverkande:
Acko Ankarberg Johansson (KD) ordförande i socialutskottet
Kristina Nilsson (S) vice ordförande i socialutskottet
Linus Jönsson, läkare, civilekonom och docent i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet
Moa Wibom, Silvialäkare, överläkare och enhetschef vid enheten för kognitiv medicin på Ängelholms sjukhus
Sebastian Palmqvist, docent samt överläkare på Minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: BioArctic

08.45-09.30 (Vi bjuder på frukost med start 08.30)
Hur lång tid kan det ta innan vi skyddar våra barn mot RS-virus?
RS-virus är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning för barn yngre än ett år och leder till stor oro hos många småbarnsföräldrar och en stor börda för samhället. RS-virus återkommer i årliga epidemier och innebär en stor belastning för sjukvården under vinterhalvåret. I många fall är sjukdomen lindrig, men framför allt yngre barn kan bli allvarligt sjuka. Mellan 1 till 2 procent av alla spädbarn som drabbas får så svåra symtom att vård på sjukhus krävs.
För att minska smittspridningen under de årliga virussäsongerna behövs det en bra och effektiv behandling. Forskning pågår för att ta fram ett bättre skydd mot de årliga epidemierna av RS-virus. För att minska antalet barn som drabbas och underlätta för barnsjukvården är det nödvändigt att ta vara på kommande behandlingar.
I detta seminarium kommer vi fördjupa oss om vad RS-virus är, hur det påverkar barnen, sjukvården och samhället. Vilka beslut behövs för att i framtiden kunna skydda alla barn mot RS-virus?

Medverkande:
Björn Eriksson, generaldirektör vid Läkemedelsverket
Carl-Erik Flodmark, medicinsk sakkunning vid Socialstyrelsen
Christian Penno, överläkare och ledamot i Svensk Barninfektionsförening
Karl Rombo, AT-läkare och ordförande i Svenska Prematurförbundet
Marie-Louise Hänel Sandström (M) ersättare i socialutskottet
Sofia Amloh (S) tjänstgörande ersättare i socialutskottet

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Sanofi

10.00-10.55
Preventionsmiljard – för att ha råd med vård

Enbart 2,8 procent av kostnaderna för hälso- och sjukvård går till förebyggande insatser, enligt OECD-genomsnittet. 60,3 procent går till behandling. Mer pengar läggs på administration än på att förebygga ohälsa.
Världshälsoorganisationen WHO beräknar att för tidig död i många fall kan förebyggas. Minst 80 procent av all hjärt- och kärlsjukdom, stroke och typ 2-diabetes samt upp till vartannat cancerfall går att undvika. För tidig död kan delvis motverkas genom att på ett effektivt sätt förändra riskbeteenden: ohälsosam kost, stillasittande, tobak och för mycket alkohol.
OECD har beräknat att varje krona som spenderas på att förebygga fetma genererar upp till en sexfaldig ekonomisk avkastning, och i sämsta fall får man ”bara” pengarna tillbaka.
Förebyggande hälsoarbete är en investering för god och jämlik vård och behandling i framtiden. Att genomföra kloka preventiva satsningar minskar mänskligt lidande och frigör resurser för mer och bättre vård. Hur skapar vi innovativa, långsiktiga och hållbara satsningar inom det preventiva hälsoarbetet? Vad behöver ändras och hur gör vi det?
Det här seminariet syftar till att ge kunskap om vad vi vet om prevention, inspirera till nytänkande och bidra till diskussion om hur politiken kan göra det långsiktigt riktiga också när de omedelbara behoven ständigt gör sig gällande.

Medverkande:
Anders Ekholm, senior rådgivare vid Institutet för Framtidsstudier
Anders W Jonsson (C) ledamot i socialutskottet
Camilla Waltersson Grönvall (M) socialpolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet
Ebba Carbonnier, portföljansvarig hos Swelife
Katarina Steen Carlsson, docent i hälsoekonomi och forskare vid Lunds universitet samt forskningschef vid IHE i Lund
Lars Stjernkvist (S) tidigare partisekreterare, riksdagsledamot, generaldirektör och kommunstyrelseordförande

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Swelife, Nollvision cancer, RISE

13.00-13.45
Varför ska tillgången till vissa cancerbehandlingar vara ett lotteri?
Modern cancerbehandling innebär ofta kombinationsbehandling av flertalet läkemedel, något som blir både viktigare och vanligare, men svårt att hantera ur ett prissättningsperspektiv. Hur kan samhället säkerställa att svenska cancerpatienterna får del av den bästa behandlingen?
Nästan alla känner någon som har haft cancer och alltför många känner någon som gått bort i cancer. Idag finns det behandlingar som kraftigt bromsar sjukdomens förlopp och till och med botar cancer.
I vissa fall krävs det att flera läkemedel används i kombination för att uppnå det bästa resultatet, så kallade kombinationsbehandlingar. Men patienter får inte alltid tillgång till dessa behandlingar trots att de kan vara de mest effektiva.
En av orsakerna är dagens prissättningssystem som enbart kan hantera ett pris per läkemedel trots att användningsområdena av läkemedlet kan vara många. Om vi vill verka för en vård i världsklass krävs en förändring! Dagens seminarium kommer att diskutera vad som behöver göras här och nu och vilka lösningar som behöver implementeras.

Medverkande:
Camilla Waltersson Grönvall (M) socialpolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet
Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner
Lise-lott Eriksson, ordförande i Blodcancerförbundet
Marie Morell (M) ordförande i Sveriges Kommuner och Regioners sjukvårdsdelegation
Marit Jensen, generalsekreterare i Bröstcancerförbundet
Mikael Dahlqvist (S) ledamot i socialutskottet

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Sanofi

14.15-15.00
Den bortglömda patienten
Välkomna till ett mycket viktigt samtal om hur vi kan lyfta hjärtsviktsvården för 200 000–300 000 hjärtsviktspatienter och deras anhöriga över hela Sverige.
Hjärtsvikt är en mycket allvarlig sjukdom där ca 50 procent av alla patienter avlider inom 5 år. Livskvaliteten påverkas kraftigt med bland annat mindre ork, ökad trötthet och andfåddhet. Detta är vanliga symptom också för andra sjukdomar så det kan ta tid innan rätt diagnos ställs. Dessutom har ungefär hälften av hjärtsviktpatienterna också järnbrist, vilket ger liknande symtom.
Det finns ett vårdförlopp för nydebuterad hjärtsvikt framtaget 2021 med målet att förbättra överlevnad, fysisk kapacitet och livskvalitet hos patienterna oavsett var de bor i Sverige. Diagnostik och behandling av järnbrist ska enligt vårdförlopp och riktlinjer också genomföras av primärvården. Detta ger hjärtsviktpatienterna med järnbrist bättre och längre liv. Men görs det? Eller är patienterna bortglömda?

Medverkande:
Ann Hovland Tånneryd, allmänspecialist vid Hemse vårdcentral på Gotland
Jens Fröling, distriktssköterska vid Hemse vårdcentral på Gotland
Peter Vasko, kardiolog vid universitetssjukhuset i Linköping och registerhållare för RiksSvikt
Ylva Sandström, allmänspecialist och ordförande i distriktsläkarföreningen i Stockholm, DLF

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Vifor Pharma

15.30-16.15
Life science – en fråga som berör oss alla!

Life science har möjlighet att hitta lösningar på dagens och morgondagens stora hälso- och samhällsutmaningar. Samtidigt behöver alla i samhället kraftsamla för att verka för en friskare befolkning.
Det är tydligt i Sveriges life science-strategi att samverka över gränser – nationellt, regionalt, lokalt, bransch, industri, akademi och patient – är avgörande för att kunna lösa komplexa problem. Allt i syfte att möjliggöra en utveckling som ger patienter tillgång till den vård som faktiskt är möjlig i dag.
Forskningen går fort framåt och de framsteg som görs ställer nya krav på samhället för att kunna ta vara på den fantastiska utveckling som i dag sker inom hälsa och vård. Läkemedelsföretaget Janssen, som är en del av Johnson & Johnson-koncernen, bedriver forskning inom framför allt immunologi, cancer och neuroscience (psykisk ohälsa). Janssen är därmed en del av vården med behandlingar inom dessa områden och har som mål att vara en aktiv del i arbetet med att genomföra den nationella life science-strategin.
Dagens samtal har fokus på hur vi tillsammans kan få slagkraft i genomförandet av två viktiga områden:
”Snabb och jämlik tillgång till nya läkemedel behöver effektiva processer” och att ”Öka antalet företagsinitierade kliniska studier”

Medverkande:
Anna Alassaad, projektledare för Tandvårds- och Läkemedelsverkets största regeringsuppdrag om långsiktigt hållbara kostnader för läkemedel och arbetet med att utveckla samverkan med regionerna
Berkeley Vincent, vd för Janssen i Sverige och Norden
Björn Eriksson generaldirektör vid Läkemedelsverket
Freddie Henriksson, ansvarig för Market Access och samhällspolitisk hos Janssen
Malin Sjöberg Högrell (L) regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen i Region Uppsala
Mats Ulfendahl, forskningsdirektör i Region Östergötland

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Janssen

16.45-17.30
Hur går man från fantastisk vetenskap till medicin för mänskligheten?
Framtidens cancerbehandlingar bygger på precisionsmedicin där mRNA-teknologin blir ett verktyg med spännande möjligheter. Under covid-19-pandemin fick mRNA sitt stora genombrott och bidrog till att korta ner tiden för utveckling av vaccin till tillverkning i full skala.
Hur kan vi ta tillvara på erfarenheterna från pandemin när det gäller att utveckla skräddarsydda cancerbehandlingar för miljontals patienter över hela världen? I vilken utsträckning kommer denna utveckling att drivas i Sverige, som idag är ledande inom life science? Och på vilket sätt kan vården och universitetssjukhusen bidra till utvecklingen?
Vi diskuterar vad som krävs för att Sveriges life science-bransch ska kunna vara först i världen med att utveckla denna typ av nya behandlingar. Efter seminariet följer ett mingel. Varmt välkommen!

Medverkande:
Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare
Matti Sällberg, professor och biomedicinsk analytiker vid Karolinska Institutet
Per Hammer, automation & digital leader på Cytiva

Samtalsledare: Henrik Ihre, Cytiva
Arrangör: Cytiva

Lokal: Verkstan

10.00-11.00
Var är reformerna som ökar den ekonomiska jämställdheten?

Inkomstgapet mellan kvinnor och män har varit konstant sedan 90-talet. Kvinnor och män har inte samma makt att forma sina egna liv. Hur kan politiken förändra detta? Och hur kan jämställdhet minska även samhällsproblem såsom kriminalitet och våld, brister i välfärden och ekonomisk utsatthet?
Välkomna till kvinnorörelsens ekonomisk-politiska seminarium om en politik som ökar jämställdheten. Under seminariet kommer vi att lyfta ett antal samhällsutmaningar såsom ekonomi, kriminalitet, utbildning samt arbetsmarknad och pensioner och med hjälp av aktuell forskning och statistik visa hur dessa hänger ihop med jämställdhet. Som svar på hur en ekonomisk politik för jämställdhet kan möta dessa utmaningar genomförs sedan en politisk debatt om finanspolitiken som möjliggörare och vilka reformer som krävs för att minska den ekonomiska ojämställdheten och nå de jämställdhetspolitiska målen.

Medverkande:
Beatrice Nordling, sakkunnig ekonomi vid Sveriges Kvinnoorganisationer
Camilla Wagner, ordförande i Fredrika Bremer-förbundet
Johanna Rickne
, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
Laura Hartman, chefsekonom vid LO
Mikael Damberg (S) finansminister
Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom vid Svenskt Näringsliv

Arrangör: Sveriges Kvinnoorganisationer, Fredrika Bremer-förbundet

Lokal: Orangeriet

Arena Lunghälsa
Mer information kommer inom kort.

Onsdagens program

Lokal: Tanken

08.45-09.30 (Vi bjuder på frukost med start 08.30)
Rörelse vs Skärmtid – den nya ungdomsrörelsen
Dagens ungdomsgeneration är den första som har en kortare förväntad livslängd än sina föräldrar. Varje timme barn sitter stilla framför skärmar är en utebliven timme av fysisk aktivitet. Samtidigt vet vi att rörelse motverkar så väl kroniska sjukdomar som psykisk hälsa, och att det oftast är i ung ålder som goda vanor byggs. Vilka insatser behövs från samhället för att väcka lusten hos barn att leva fysiskt aktiva liv, och vem tar ansvaret för att det ska hända?
Med en utgångspunkt i glädjen som fysisk aktivitet ger kommer det här seminariet behandla hälsovinster och mervärden det fysiska utövandet kan bidra till. Flerfaldiga OS-guldvinnaren och världsrekordhållaren tillika SkiStars ambassadör Nils Van der Poel kommer berätta om hur han har hittat motivation till sin träning också med fokus på hållbart idrottande. Carl Johan Sundberg, forskare i molekylär arbetsfysiologi, redogör för anledningarna till varför det är så viktigt med fysisk aktivitet på såväl mikro- som makronivå. Ulrika Jörgensen (M) bidrar med det politiska perspektivet och kommer prata om samhällsinsatserna som behövs för att öka intresset och lusten för fysisk aktivitet för unga, medan SkiStars hållbarhetschef Fanny Sjödin ska resonera kring hur aktörer som SkiStar kan ta ansvar för att unga rör på sig mer genom sina fjällanläggningar men även utanför.

Medverkande:
Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi samt prefekt vid institutionen för lärande, informatik, management och etik, LIME, vid Karolinska Institutet
Fanny Sjödin, hållbarhetschef på SkiStar
Nils Van der Poel, flerfaldig OS-guldvinnare och världsrekordhållare i skridsko
Ulrika Jörgensen (M), riksdagsledamot

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: SkiStar

10.00-10.45
Varför vet så få att alkohol orsakar cancer?

I regeringens förnyade ANDTS-strategi för 2021–2025 är en av utgångspunkterna att Sverige ska bli bättre på att förbygga ohälsa orsakad av alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar.
Den samlade forskningen visar en tydlig koppling mellan alkohol och olika cancerformer. Det finns inte någon säker riskkonsumtionsnivå utan även måttlig alkoholkonsumtion ökar risken för cancer. Konsumtion av alkohol är, efter rökning, den näst största faktorn bakom sjukdomsbördan av cancer globalt. I Sverige handlar det om runt 1300 cancerfall om året relaterade till alkoholkonsumtion.
Trots det är det få svenskar som känner till sambandet. Sverige är det land i EU där medborgarna har lägst kunskaper om denna koppling. Inte ens bland vårdpersonal är detta sambant särskilt känt.
Vilka åtgärder krävs för att kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer ska öka och vems ansvar är det? Hur kan vi skapa en liknande koppling mellan alkohol och cancerrisk som det finns med tobaksrökning?

Medverkande:
Ann Carlsson Meyer, vd på Systembolaget
Camilla Waltersson Grönvall (M) socialpolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet
Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner och ordförande i Nollvision cancer
Karin Rågsjö (V) socialpolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet
Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Systembolaget

Lokal: Verkstan

11.45-12.30
Framtiden är förnybar – trots motvind och myter

Varför vill alltfler prata om fossilfritt istället för förnybart? Och hur kommer det sig att vi fått en energidebatt som präglas av utbredd mytspridning och polarisering?
För 10 år sedan bildades organisationen 100% förnybart i Almedalen, och 2016 slöts en blocköverskridande energiöverenskommelse med ett mål om en 100% förnybar elproduktion till 2040. Vad har hänt under dessa 10 år och hur ser förutsättningarna ut för att nå målet? Välkommen till 100% förnybarts seminarium om framtiden för förnybart och mytbildningen i energidebatten. Vi passar samtidigt på att fira vårt 10-årsjubileum och lansera vår valkampanj.

Medverkande:
Anna Wolf
, tf vd för Power Circle
Isadora Wronski
, senior strateg på Greenpeace Nordic
Joakim Byström
, vd för Absolicon
Lorentz Tovatt
(MP) energipolitisk talesperson
Maria Röske
, ordförande i 100% förnybart
Tomas Kåberger
, forskningsprofessor vid Chalmers tekniska högskola
Åsa Elmqvist
, programansvarig elnät, vindkraft och solel vid Energiforsk

Samtalsledare: Anna-Carin Windahl, 100% förnybart
Arrangör: 100% förnybart

Här anmäler du dig till de digitala sändningarna!
Du kommer då att få länk till sändningarna utskickad. Observera att det inte går att anmäla sig och få en reserverad plats i Visby, utan att anmälan endast gäller dig som vill delta digitalt.

Detta är ett obligatoriskt fält
Detta är ett obligatoriskt fält

Någonting gick fel. Försök igen.

Tack för din anmälan! Vi kommer att skicka ut mer information och länk till sändning när det närmar sig.