Pre Folkhälsodalen

21:a april 2021 09.00 – 16.50

Program

09.00 Välkommen – vi slår upp dörrarna
Dagens gäster och arrangörer hälsas välkomna av Reformklubbens byråchef, Anna-Carin Windahl

Till livesändningen

09.30 – 10.00 Genterapier är fantastiskt, men vad kommer de att kosta och hur ska de finansieras? – ny kostnadsuppskattning som offentliggörs idag
Genterapier erbjuder fantastiska nya behandlingsmöjligheter för många svåra sjukdomar. Ibland handlar det om den första behandlingen över huvud taget. Samtidigt väcker de nya terapierna många frågor, inte minst om vad de kommer att kosta för samhället. Det förekommer en hel del enstaka räkneexempel och allmänna farhågor men det är mycket ont om mer systematiska genomgångar och analyser. Utifrån de få genterapier som godkänts och bedömts i Sverige är det uppenbart att hur många patienter som faktiskt berörs är en betydligt mer komplicerad fråga än att bara utgå från hur många som har den aktuella sjukdomen. Reform Societys analyschef har tagit fram en översiktlig analys av kostnaderna för nya genterapier under de kommande 5–10 åren.

Medverkande:
Anders Henriksson, (S) 2:e vice ordförande i SKR:s styrelse
Kerstin Falck, director of public affairs på Pfizer
Petter Odmark, analyschef på Reform Society
Örjan Norberg, enhetschef, innovation och forskningsanslag Region Västerbotten
Moderator: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Reformklubben en del av Reform Society

Till livesändningen

10.15 – 10.45 Det är en fråga om liv – patienter behöver få snabbare tillgång till nya innovativa behandlingar
Dagens system för utvärdering och införande av nya läkemedel begränsar svenska patienters tillgång till nya behandlingar. Konsekvensen av dagens system är att färre läkemedel passar i systemet eller prioriteras för utvärdering. Detta minskar behandlingsvalen och riskerar att skapa en ökad ojämlikhet. Varför finns det skillnader mellan sjukhusläkemedel och läkemedel inom förmånen, och hur påverkar de patienters möjlighet till snabb access?

Medverkande:
Anders Blanck, vd LIF
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten
Camilla Waltersson Grönvall, sjukvårdspolitisk talesperson, (M) samt ledamot i socialutskottet
Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna
Veronika Lindberg, kanslichef Storstockholms Diabetesförening
Moderator: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Bristol Myers Squibb

Till livesändningen

11.00 – 11.30 Det brister i den svenska diabetesvården – högre ambitioner skulle rädda både liv och hälsa
Ungefär en halv miljon personer har diabetes i Sverige idag, av dem har cirka 90 % typ 2-diabetes. Varje dag dör 5–6 personer där diabetes är den underliggande dödsorsaken1. Region Stockholm har utvecklat en Hälsoobligation, en modell för effektivare styrning och finansiering av preventionssatsningar, för stora folksjukdomar som typ 2-diabetes. Syftet är att det ska bidra till en bättre folkhälsa och därmed undvika vårdkostnader på cirka 1,4 miljarder kronor per år. Tyvärr lever många med diabetes även med en förhöjd risk för allvarliga följdsjukdomar. Vi uppnår inte de behandlingsmål som är satta och det finns fortfarande mycket kvar att göra för att nå målet om bästa möjliga behandling av personer med typ 2-diabetes. Hur når vi framgång i folkhälsa även för denna grupp?
1https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/

Medverkande:
Anders Ekholm, ordförande i Storstockholms Diabetesförening
Johan Hultberg, (M) ledamot i socialutskottet
Jonas Grundström, samhällspolitisk chef på Sanofi
Thomas Magnusson, ordförande I Diabetesorganisationen i Sverige
Ylva Sandström, ordförande i Stockholms Distriktsläkarförening
Moderator: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Sanofi

Till livesändningen

11.45 – 12.15 Vem tar ledarskapet för en cancervård i världsklass?
Cancerfrågan är akut, människor dör i de växande cancerköerna samtidigt som den tekniska och medicinska utvecklingen har tagit enorma kliv framåt och kan rädda fler liv än någonsin. Det finns stor konsensus på många områden om vad som behöver göras - Cancervården måste bli mer jämlik och tillgänglig för Sveriges patienter. Vägen dit är mer nationell samordning, men väldigt lite händer i praktiken. Mer pengar är inte den enda lösningen - det behövs ett tydligt ledarskap, ett nationellt mål med en konkret färdplan för hur vi tar oss dit, vem som måste göra vad, och när.

Medverkande:
Karin Elinder, intressepolitiskt sakkunnig för vård och forskningsfrågor på Cancerfonden
Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot Cancer
Thomas Wahlgren, medicinsk direktör, onkologi på Pfizer
Ulf Kristersson, partiledare (M)
Moderator: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Pfizer

Till livesändningen

12.30 – 13.00 Befria patienter och profession från gränserna
Större inflytande för vårdprofessioner och patienter. Vårdprofessionerna behöver stärkas genom ökat handlingsutrymme, ökat stöd och mindre byråkrati. Detta handlings­utrymme bör även riktas till patienterna, med personcentrerad vård och ökat patientinflytande, menar universitetslektor och docent Louise Bringselius. Kan vi komma ett steg närmare målet genom en ökad statlig styrning av hälso- och sjukvården?

Medverkande:
Dag Larsson, (S) ledamot i socialutskottet
Johan Hultberg, (M) ledamot i socialutskottet
Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna
Kim Nilke Nordlund, generalsekreterare på Unga Reumatiker
Louise Bringselius, tidigare forskningsledare i regeringens utredning Tillitsdelegationen, universitetslektor, docent, fil.dr
Maria Prigorowsky, samhällschef på Hjärnfonden
Moderator: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Sjukhusläkarna

Till livesändningen

13.15 – 13.45 Pascal – djävulens verktyg, hinder och möjligheter för dosdispensering
Det finns blandande åsikter om det är bra eller dåligt att använda dosdispenserade läkemedel. Många tycker i grunden att dos är bra, såväl patienter som profession, men är dos patientsäkert med tanke på den tröghet som finns i systemet? En annan stor fråga är om det är ett effektivt ”verktyg”. Handhavandeproblematiken verkar mer bestå i ett arbetsmiljöproblem än ett hjälpmedel.

Medverkande:
Daniel Forslund, (L) ledamot i INERAS:s styrelse
Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna
Linda Larsson, (S) ledamot i INERAS:s styrelse
Petter Odmark, analyschef på Reform Society
Moderator: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Viatris

Till livesändningen

14.00 – 14.30 Lungfibros – en ovanlig, dold och svår sjukdom, hur kan vi förbättra vardagen för personer med lungfibros?
Lungfibros är en irreversibel kronisk lungsjukdom som innebär att stel ärrvävnad ansamlas i lungorna. Vid en lungskada startar en naturlig sårläkningsprocess som avslutas när det skadade vävnaden är reparerad. Vid lungfibros avslutas aldrig processen vilket innebär att lungvävnad gradvis byts ut mot en fibrotisk ärrvävnad. Den sjukliga ökningen av bindväv gör att lungan struktureras om vilket försämrar syreupptaget och andningen försvåras avsevärt. Ökad kunskap om sjukdomen, tidig diagnostisering, behovet av processer och samverkan inom hälso- och sjukvården för en bättre vård och behandling för denna patientgrupp är frågor som vi resonerar kring vid detta seminarium.

Medverkande:
Monica Holmner, ordförande i Riksföreningen för systemisk skleros
Olle Setterberg, ordförande i IPF Sverige – patientförening för lungfibros
Petter Odmark, analyschef Reform Society
Sofia Ernestam, verksamhetschef vid (ASC) Akademiskt specialistcentrum för reumatologi
Moderator: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Boehringer-Ingelheim

Till livesändningen

14.45 – 15.15 Stress – Ska postnumret få avgöra vilken vård och rehabilitering vi får?
Hjärnfondens reformförslag diskuteras med politiker och primärvård.
Hjärnfondens reformförslag: https://www.hjarnfonden.se/en-vitbok-for-ett-hallbart-arbetsliv/

Medverkande:
Elin Lindsäter, legitimerad psykolog och medicine doktor vid Gustavsbergs Vårdcentral
Gunilla Druve Jansson, (C) ordförande i Östra hälso- och sjukvårdsnämnden i VGR
Karin Rågsjö, (V) ledamot i socialutskottet
Moderator: Maria Prigorowsky, samhällschef på Hjärnfonden

Arrangör: Hjärnfonden

Till livesändningen

15.30 – 16.00 Vem bär ansvar för att nya innovativa behandlingar tillgängliggörs – tjänstemän eller politiker?
Janssen har kartlagt processen från EMA-godkännande av ett nytt läkemedel fram till att patienter kan behandlas. Kartläggningen visar att läkemedel verkar vara en ickefråga för våra regionala folkvalda. Detta sätt att styra, eller rättare sagt brist på politisk styrning, utmanar och kanske till och med motverkar möjligheten för regeringen i ambitionen att Sverige ska bli en stark Life Science-nation. Och inte minst, Sveriges patienter får inte snabb tillgång till de senaste behandlingsalternativen. Är det verkligen så vi önskar att det ska vara?

Medverkande:
Anna-Lena Danielsson, (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten
Christer Jonsson, (C) regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården i Region Kalmar
Freddie Henriksson, Market Access & Government Affairs Lead Janssen
Tina Crafoord, ordförande i Läkarförbundets chefsförening
Mats Eriksson, (M) tidigare ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation
Moderator: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Janssen

Till livesändningen

16.15 – 16.45 Prisutdelning – Apotekarsocitetens pris för bästa patientinformation
Apotekarsocieteten delar årligen ut pris för Bästa patientinformation, ett pris som lyfter fram olika goda exempel på bra patientinformation och stödjande åtgärder som görs utöver de lagstadgade bipacksedlarna. Priset syftar till att höja kunskapen om användningen av ett receptbelagt läkemedel eller kunskapen om läkemedelsbehandling i stort. I år delas priset ut till Läkemedelsföretaget Biogen med motiveringen:
”En hemsida med information om den ovanliga genetiska sjukdomen Spinal Muskelatrofi (SMA) som skapar konkret nytta för patient, vård, anhöriga och samhälle. Med togetherinsma.se ges viktig kunskap och delaktighet kring en svår och ovanlig sjukdom. Då sjukdomen är relativt ovanlig och kunskap saknas om sjukdomen så tjänar informationen på hemsidan ett viktigt syfte. Hemsidan ger också föräldrar och barn med SMA hopp genom att det är lätt att finna kontakt med patientorganisation/er för att nå andra i liknande situation”

Medverkande:
Elin Karlsson, Apotekarsocieteten och vice ordförande i Sjukhusläkarna
Gabriella Brunlid, head of corporate affairs public affairs & patient relations, Biogen
Krister Sandström, country manager, Biogen Sverige
Sofie Stenshed, grundare av nätverket för Spinal muskelatrofi Sverige samt kassör i föreningen
Moderator: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Apotekarsocieteten, Sektionen för läkemedelsinformation – en av Apotekarsocietetens 14 specialistsektioner

Till livesändningen

16.45 – 16.50 Avslutning


Anmäl dig

Anmäl ditt intresse till Pre Folkhälsodalen 21 april för att inte missa den senaste informationen om eventet. Vi streamar alla seminarier live!

Vi följer Dataskyddsförordningen och andra dataskyddslagar och skyddar personuppgifter genom omfattande säkerhetsåtgärder. Läs mer om hur vi behandlar användardata i Reform Societys dataskyddspolicy.

Detta är ett obligatoriskt fält
Detta är ett obligatoriskt fält
Detta är ett obligatoriskt fält
Detta är ett obligatoriskt fält

Nånting blev fel! Försök igen.

Tack för din anmälan!
Vi återkommer löpande med mer information per mail om eventet.