Välkommen!

Den 6 december är det dags för årets sista arrangemang i Folkhälsodalen!

Vi öppnar återigen upp våra portar och bjuder på en fullspäckad dag med spännande samtal, diskussioner och debatter om framtidens hälso- och sjukvård. Denna gång välkomnar vi även publik på plats hos oss på Kungsgatan 18. Självklart kommer vi även att sända live för de som önskar delta digitalt. Dagen kommer bland annat att gästas av Acko Ankarberg, Ulrika Årehed Kågström, Daniel Forslund, Margareta Haag, Lise Lidbäck, Anders Blanck och många fler.

Anmäl dig redan nu! Deltagandet är kostnadsfritt. Du kommer att bli kontaktad per mejl ett par dagar innan eventet.

Angående Covid följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Program

11.30 Välkommen!

11.40 - 12.10 Kompetensförsörjning – hot eller möjlighet i arbetet med Sveriges life science-strategi?
Ökande digitalisering, automatisering och globalisering av verksamheterna medför en snabb förändring av kompetenskraven. I Sveriges life science-strategi säger regeringen att "kompetensförsörjningen för life science-företag och offentlig sektor måste säkerställas för att Sverige ska kunna hävda sig som en ledande life science-nation."
Vägen dit verkar vara lång och frågan är om vi verkligen har förstått vilken omställning vi står inför? Hur löser vi denna ytterst primära knut utifrån ett forsknings-, professions-, och patientperspektiv? Det ska dagens samtal handla om.

Medverkande:
Anders Blanck, vd för Lif
Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare
Karin Båtelson
, ordförande i Sjukhusläkarna
Mattias Millbro, ordförande i Neuro Ung Med MS

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Lif

12.20 - 12.50 Hur skapar vi ett samhälle för hjärnan, där fler kan leva mer och längre?
I dag lever vi i ett samhälle som inte ser till hjärnans bästa. Vilket alltför många är smärtsamt medvetna om. Lyssna till varför Hjärnfonden har påbörjat arbetet med en nationell plan för hjärnan, med målet att regeringen beslutar om en plan så snart som möjligt. Ta del av Hjärnfondens förslag som spänner över skola, arbetsliv, drabbade och anhöriga, forskning, samhällsplanering samt hälso- och sjukvård.

Medverkande:
Acko Ankarberg
, (KD) ordförande i socialutskottet
Ing-Marie Wieselgren
, specialistläkare i psykiatri samt ordförande i nationella arbetsgruppen för en svensk Hjärnplan
Kristina Niemi
, kanslichef på Neuro
Matz Nilsson
, ordförande i Sveriges Skolledarförbund

Samtalsledare:
Maria Prigorowsky
, ansvarig public affairs på Hjärnfonden
Arrangör: Hjärnfonden

13.00 - 13.30 Patientmakt eller vanmakt – vill vi verkligen öka patientens inflytande över sin egen vård och behandling?
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterade tidigare i år rapporten ”Vården ur befolkningens perspektiv 2020” och konstaterar att en fast vårdkontakt är en nyckelfaktor för god kvalitet. Undersökningen visar att Sverige har lägst personlig kontinuitet i kontakterna mellan patient och vårdpersonal. Den samlade bilden för svensk del är nedslående. Resultatet visar att det finns stora brister i den svenska sjukvården, som långa väntetider, brister i information mellan sluten och öppen vård, dålig tillgång till stödsamtal och behandling för personer med psykisk ohälsa. Samordning och stöd till personer med komplexa sjukdomsbilder fungerar dåligt, och i vissa fall saknas den helt. Sammantaget har patientens faktiska ställning inte förbättrats sedan patientlagen infördes 2015 utan i stället försvagats inom de flesta ovanstående områden.

Medverkande:
Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer
Maria Arroyo, samhällspolitisk chef på Janssen

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Janssen
EM-80147

13.40 - 14.10 Är patienten till nytta i hälso- och sjukvårdens utveckling eller är man bara ett ont måste?
National Institute for Health and Care Excellence, NICE (UK) har utarbetat en modell för hur patienter kan involveras i utvecklingsarbetet hos både läkemedelsbolag och vårdgivare. De resultat och nyttor man har konstaterat för både patienter, företag och vårdgivare är bland annat:
Det ger nya och bekräftar tidigare bevis och resultat, ger ökad trygghet, framhäver viktiga aspekter för patienten som företagen inte tidigare förstått, ger sammanhang, ökad livskvalitet, utvecklar ekonomiska modeller samt ger bevis som inte är tillgängliga från andra källor. Arbetar vi så här i Sverige? Kan detta vara något för oss att ta efter? Hur kan vi ta steg i denna riktning för att öka patientens involvering och inflytande i hälso- och sjukvårdens utveckling?

Medverkande:
Anna Åström, person med mag- och tarmsjukdom samt kommunikatör på ILCO, Tarm- uro och stomiförbundet
Lise Lidbäck, ordförande i Neuro
Lise-lott Eriksson, ordförande i Blodcancerförbundet
Pär Källmark, public affairs manager på Janssen

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Janssen
EM-80557

14.20 - 14.50 På blodigt allvar!
Det är ofta brist på blod i storstadsregionerna. Det är inte konstigt, eftersom Sverige genomför fler blodtransfusioner än många jämförbara länder. Detta är ett bekymmer när vi vill operera ifatt efter pandemin men också inför möjliga kriser och den beredskap som då behövs. Det finns en transfusionsstrategi framtagen av Svenska Blodalliansen som både innebär hushållning av blod och bättre patientkvalitet. Nu behöver transfusionsstrategin implementeras! Hur ska vi lyckas med det? Vad väntar vi på?

Medverkande:
Agneta Wikman, docent, överläkare i klinisk immunologi och transfusionsmedicin samt representant Svenska Blodalliansen
Henrik Höjman, market access manager på Vifor Pharma
Ingrid Engström, kommunikatör vid Blodcentralen i Region Stockholm
Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna
Patrik Nimberger Hansson, överläkare anestesi och intensiv­vård samt stabs­läkare vid Försvars­maktens högkvarter

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Vifor Pharma Nordiska AB

15.00 - 15.30 Beroendevård – en väg bort från döden
Sverige har bland de högsta talen i narkotikarelaterad död i Europa. Det är inte värdigt en nation som beskriver sig som ett välfärdsland. Vad kan vi göra för att förflytta oss från denna bottenplacering till en nivå där patienterna får det stöd och den vård de har behov av? Det finns ett nationellt kunskapsstöd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO), men frågan är om regioner och kommuner lever upp till de riktlinjer som finns och om beroendevården är dimensionerad efter de behov som finns? Bemöts och behandlas dessa patienter på bästa sätt för att kunna leva ett så gott liv som möjligt? Det är frågor som vi diskuterar på detta seminarium.

Medverkande:
Anna Mannvik (M) 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne
Mikael Sandell, överläkare och specialist i psykiatri och beroendemedicin, PRIMA Maria
Stefan Brené, PhD, utredare på Socialstyrelsen
Jeanette Olsson (S) regionråd och vice ordförande i psykiatriberedningen i Region Västra Götaland

Samtalsledare: Petter Odmark, Reform Society
Arrangör: Indivior

15.40 - 16.10 Apotekarsocietetens pris för bästa patientinformation – Hantering av orala cytostatika i hemmet
Apotekarsocietetens sektion för läkemedelsinformation delar årligen ut ett pris som syftar till att lyfta fram olika goda exempel på bra patientinformation. Vinnare av 2021 års pris är Barnläkemedelsgruppen/Centrala ePed-redaktionen.

Motivering:
”Patientinformation – hantering av orala cytostatika i hemmet möter ett stort och angeläget behov där det finns en brist på enkel och lättillgänglig information för patienter och anhöriga. Handfasta och praktiska råd presenteras på ett tydligt, lättläst och pedagogiskt sätt som är enkla att följa. Informationen utnyttjar flera olika medier och kanaler som text, film och sociala medier som till exempel Facebook för sin information. Med små medel har de lyckat skapa en design som är snygg och enkel för viktig information samlat på ett ställe. e-Ped är en engagerande och levande informationssida som sammanfattar nyheter och aktuell kunskap, hänvisar till rekommendationer och best practice. Positivt är också att delge information både till vård och patienter öppet och tillgängligt på samma sida. Att dessutom bjuda in användarna till att kontakta de lokala redaktionerna genom att bidra med kontaktuppgifter är mycket värdefullt.”

Medverkande:
Frida Blomgren, barnsjuksköterska vid e-Peds centralredaktion
Ingehla Rydén, apotekare vid e-Peds centralredaktion
Kia Rönngard, ordförande i Sektionen för läkemedelsinformation vid Apotekarsocieteten
Ranaa Akkawi Edelbi, apotekare vid e-Peds centralredaktion

Samtalsledare:
Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Apotekarsocieteten

16.20 - 16.50 Från reaktiv till proaktiv vård – hur går vi från ord i life science-strategin till handling i regionerna?
Ett seminarium om kardiovaskulär prevention, riskbaserad screening och informationsdriven vård. Sverige ska vara en ledande life science-nation. För att klara av de utmaningar som välfärden står inför krävs större fokus på förebyggande insatser mot ohälsa och sjukdom. Beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård behöver arbeta proaktivt och ta beslut idag, som främjar långsiktig hälsa i befolkningen och ger värde för patienterna även imorgon.
I Region Stockholms primärvårdsrapport 2021 lyfts kardiovaskulär prevention som en av primärvårdens stora och viktiga uppgifter. Genom att utnyttja den information som finns tillgänglig i våra journalsystem, ska upptäckt och behandling av hjärt-kärlsjukdom utvecklas och förbättras. Ett exempel är riskbaserad screening av patienter med oupptäckt förmaksflimmer, för att förebygga stroke. Genom tidig upptäckt av förmaksflimmer skulle vi kunna spara resurser och minska lidande.
Men hur går vi från life science-strategi till handling i regionerna, till exempel med hjälp av informationsdriven vård?

Medverkande:
Daniel Forslund, (L) ordförande i SKR:s digitaliseringsutskott samt regionråd i Region Stockholm
Linda Stalpe, market access manager vid Bristol Myers Squibb
Markus Lingman, överläkare och utvecklingsstrateg i Region Halland samt årets AI svensk 2020
Sofia Ernestam, verksamhetschef vid Akademiskt specialistcentrum i Region Stockholm

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Bristol Myers Squibb & Pfizer

17.00 - 17.30 Lungcancerscreening på liv och död!
Lungcancer är den vanligaste cancerdödsorsaken i Sverige och i resten av världen. Tyvärr ökar antalet lungcancerfall. I Sverige är ökningen särskilt tydlig bland kvinnor och fler kvinnor dör nu av lungcancer än av bröstcancer. Tidig upptäckt är det absolut viktigaste för att möjliggöra botande behandling men två tredjedelar av lungcancerfallen upptäcks för sent. Två stora internationella studier har visat att man kan minska dödligheten med 20-40 procent genom att låta högriskindivider genomgå regelbundna kontroller med skiktröntgen. Men det finns frågetecken. Hur ska vi komma vidare och rädda liv? Kan en implementeringsstudie av lungcancerscreening vara vägen fram? Hur gör vi?

Medverkande:
Ebba Hallersjö Hult, verksamhetsledare vid Nollvision cancer
Mattias Fredricson, enhetschef nationella riktlinjer och screening vid Socialstyrelsen
Mikael Johansson,
onkolog, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus och lektor vid Umeå Universitet, regional processledare för lungcancer samt ordförande i nationella vårdprogramgruppen för lungcancer
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden
Medverkande uppdateras löpande

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Nollvision cancer

17.30 Tack för idag!

Detta är ett obligatoriskt fält
Detta är ett obligatoriskt fält
Detta är ett obligatoriskt fält

Hur vill du delta?

Välj ett alternativ

Submit error please try again

Tack för din anmälan! Du kommer att bli kontaktad per mail ett par dagar innan eventet. Det skickas ingen bekräftelse på din anmälan per mail, detta meddelande är en bekräftelse på att din anmälan kommit oss tillhanda.

Vi följer Dataskyddsförordningen och andra dataskyddslagar och skyddar personuppgifter genom omfattande säkerhetsåtgärder. Läs mer om hur vi behandlar användardata i Reform Societys dataskyddspolicy.