Folkhälsodalen slår upp dörrarna 31 augusti och 1 september 2020

Sveriges nya sjukvårdspolitiska arena. Ett två dagar digifysiskt forum där patienter, politiker, beslutsfattare och profession diskuterar utmaningar och genererar idéer för en svensk sjukvård tillbaka i världsklass.

Dag 1

10.00
Vi slår upp dörrarna för dagen

10.15 – 10.30
Dagens gäster och arrangörer hälsas välkomna

Anna-Carin Windahl, byråchef Reformklubben
Cecilia Ungerstedt, affärsområdeschef hälsa Reformklubben

11.00 – 11.30
Hur löser staten finansieringen med en stor vårdskuld i botten – vems är uppdraget?
Det förs en debatt om att den arbetslöshet och ekonomisk recession som riskerar att orsakas av de insatser som görs i syfte att kontrollera covid-19 pandemin, kan få stora negativa konsekvenser för folkhälsan. Antagligen får vi mer direkta konsekvenser för liv och hälsa eftersom de resurser vi lagt på pandemin är resurser som troligen inte kommer kunna läggas på hälso- och sjukvård.

Paneldeltagare:
Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna, första vice ordförande Sveriges läkarförbund
Fredrik Olovsson (S), Riksdagen
Elisabeth Svantesson (M), Riksdagen
Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
Moderator: Petter Odmark, analyschef Re-Think
Arrangör: Reformklubben

12.00 – 12.30
Vem drabbas värst - Patient eller personal?
Covid19 har grävt djupt i samhällets och sjukvårdens ekonomiska resurser, men pandemin har också satt sina spår i form av att sjukvårdspersonalens egna resurser i form av stress, kort nattvila och oro över att själv bli smittad. Vad får detta för konsekvenser för patientarbetet i den kliniska vardagen med operationsköer, medborgarnas förväntningar och liknande?

Paneldeltagare:
Alexander Wilczek, psykiatriker med fokus på arbetsrelaterad ohälsa
Karin Frisell, medicinskt ledningsansvarig IVA Mälarsjukhuset
Thomas Lindén, avdelningschef Socialstyrelsen
Marie Morell (M), ordförande SKR:s sjukvårdsdelegation
Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna, förste vice ordförande Läkarförbundet
Moderator: Elin Karlsson, andre vice ordförande Sjukhusläkarna
Arrangör: Sjukhusläkarna

13.00 – 13.30
Genterapier, en möjlighet eller ett hot - Hur löser vi finansieringen av nya innovativa behandlingar sett ur ett regionalt perspektiv
Advanced Therapy Medicinal Products – ATMP, baseras på celler, vävnader eller gener. De delas in i somatiska cellterapier, genterapier och vävnadstekniska produkter, samt kombinationsläkemedel som innehåller avancerade terapiläkemedel. Kostnaden för dessa behandlingar är initialt hög med oftast krävs endast en enda behandling.

Paneldeltagare:
Örjan Norberg, enhetschef innovation och forskningsanslag Region Västerbotten
Helene Hellmark Knutsson, landshövding Västerbottens län
Anna Sandström, Head of Science Policy and Relations Europe AstraZeneca
Lars Hjälmered (M), ordf. riksdagens näringsutskott
Christine Lorne (C), vice ordförande Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
Moderator:
Kerstin Falck, Head Corporate Affairs Pfizer
Arrangör: Pfizer

14.00 – 14.30
Typ2podden: Varför följer diabetesvården inte riktlinjerna?
Läkare och sjuksköterskor, patientföreträdare och myndigheter – alla är ense om vad som är god diabetesvård. Ändå följs inte de framtagna och vedertagna riktlinjerna ännu. Varför? Och vad innebär det för patienterna? Framför allt – vad kan göras för att ändra på det?

Typ2podden vänder sig till de som lever med typ 2-diabetes och blandar allvarliga ämnen som rädslor och sexproblem med peppande råd och personliga berättelser.

I Folkhälsodalen framförs två specialavsnitt av podden live på scenen för dig som är intresserad av sjukvårdspolitik och folkhälsa. Gäster som kan besvara och diskutera våra frågeställningar bjuds in till poddsamtalen.

Paneldeltagare:
Mikael Rydén, professor och överläkare vid Karolinska Institutet
Thomas Löfvenius, förbundsordförande Diabetesförbundet
Programledare:
Anna-Karin Andersson, journalist
Typ2podden är en produktion från det forskande läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim.

15.00 – 15.30
Typ2podden: Valet av diabetesbehandling - så styrs det av pengar och budgetar
Att ha typ 2 - diabetes ökar risken att drabbas av hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke. Förebyggande behandling för diabetiker som riskerar att insjukna i allvarliga hjärtkärlsjukdomar har i forskningsstudier visat sig ha god effekt. Men användningen av de läkemedlen ökar inte i samma takt som man kunnat förvänta sig trots rekommendationer från myndigheter.

Är det en kostnadsfråga? Beror förskrivningsmönstret på att de förebyggande behandlingarna är dyrare än de äldre preparaten som behandlar diabetessjukdomen? Kan samhället vinna på att behandla med dyrare förebyggande läkemedel och kan det minska dyra sjukhusinläggningar längre fram? Vad säger hälsoekonomer?

Ja, vem tjänar på vad? Och hur mycket bör behandlingsvalet styras av budgetar och regionala beslut? Hör diskussionen om förskrivningen av diabetesläkemedel ur den ekonomiska synvinkeln.

Paneldeltagare:
Lars-Åke Levin, Professor i hälsoekonomi Linköpings Universitet
Marie Morell (M), ordförande SKR:s sjukvårdsdelegation
Mikael Rydén, professor och överläkare vid Karolinska Institutet
Programledare:
Anna-Karin Andersson, journalist
Typ2podden är en produktion från det forskande läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim.

16.00 – 16.30
Obesitas – en fråga av vikt!
Dyrbara lärdomar om dålig tillgång till behandling
När Socialstyrelsen presenterade sin lista över de riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 fanns personer med ett BMI över 40 med. På listan fanns också personer med en kombination av olika sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Båda vanliga följdsjukdomar till obesitas. Hur säkerställer vi att de behandlingsmöjligheter mot obesitas som är möjliga används på ett jämlikt sätt?

Paneldeltagare:
Joanna Uddén, ledningsansvarig för Obesitascentrum
St Görans sjukhus, samt överläkare/Med Dr
Dag Larsson (S), Riksdagen
Marie Morell (M), regionråd i Region Östergötland
Jenny Vinglid, generalsekreterare Riksförbundet HOBS
Moderator: Johan Assarsson, Reformklubben
Arrangör: Novo Nordisk.

17.00 17.30
Forum för Health Policys patientpris delas ut

Prisutdelare:
Peter Graf, ordförande, Forum för Health Policy
Catharina Barkman, project director, Forum för Health Policy
Pristagare:
Presenteras live

17.30

Patienter – profession – politiker
Kort kvintessens från dagens hälsopolitiska samtal

Paneldeltagare:

Petter Odmark, analyschef Re-Think
Elin Karlsson, andre vice ordförande Sjukhusläkarna
Kerstin Falck, Head Corporate Affairs Pfizer
Johan Assarsson, Reformklubben
Moderator: Cecilia Ungerstedt, affärsområdeschef hälsa Reformklubben


Dag 2

09.15 – 09.45
Vad behövs för att förverkliga Folkhälsomyndighetens förslag om att införa ett vaccinationsprogram för äldre?
2016 lämnade Folkhälsomyndigheten in ett förslag till regeringen om att införa särskilda vaccinationsprogram mot fyra sjukdomar: Hepatit B, influensa, pneumokocksjukdom och tuberkulos. Bland annat ansåg Folkhälsomyndigheten att alla riskgrupper som i dag rekommenderas influensavaccination bör ingå i ett nationellt särskilt vaccinationsprogram mot influensa, däribland personer över 65 år, något som regeringen hittills inte svarat på.

Paneldeltagare:
Göran Stiernstedt, infektionsläkare, docent, ledamot i Coronakommissionen
Sofia Nilsson (C), Riksdagen
Thony Björk, expert i läkemedelsfrågor SPF
Jonas Vikman, expert, läkemedel och vacciner, LIF
Ann Hermansson, professor, överläkare Lund
Per Öhlén, chef Sanofi Pasteur Norra Europa
Moderator: Mats Eriksson, Reformklubben
Arrangör: Reformklubben

10.15 – 10.45
Läkemedelsförsörjningen ur ett globalt, europeiskt och svenskt perspektiv – vad kan vi lära av Corona?
Riksrevisionen konstaterade redan 2018 att regeringen och ansvariga myndigheter inte har skapat tillräckliga förutsättningar för en väl fungerande livsmedels- och läkemedelsförsörjning i händelse av kris. Bland annat behövdes det tydligare mål och ansvarsfördelning, men vad har hänt?

Paneldeltagare:
Åsa Manelius, Astra Zeneca
Maria Palmetun Ekbäck, ordförande LOK
Bengt Mattsson, sakkunnig, policyfrågor, LIF
Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna
Pia Steensland (KD), riksdagsledamot, verksam i socialutskottet, Docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap Karolinska Institutet
Moderator: Anders Blanck, styrelseledamot i Efpia samt vd LIF
Arrangör: Reformklubben

11.15 – 11.45
Tillgängliggörande av avancerade terapier och innovativa läkemedelsbehandlingar för patienter – varför är det viktigt och hur får vi det att fungera?
Panelsamtal med fokus på tillgängliggörande av avancerade terapier och innovativa läkemedelsbehandlingar som balanserar såväl det regionala som nationella perspektivet och ger en röst åt politik och förvaltning av svensk hälso- och sjukvård, företag samt patienter som lever med svåra, ibland sällsynta, sjukdomar. Även tillgängliggörandets betydelse för Sverige som life science-nation lyfts. Samtalet byggs utifrån den röda tråden i hur dagens modell ser ut – från forskning, godkännande, marknad och tillgängliggörande för patienter – och hur innovation i samverkan är en framgångsfaktor.

Paneldeltagare:
Anna-Lena Danielsson (S), Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Region Västerbotten
Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Örebro län
Kenneth Lång, ordförande FAMY Norrbotten (deltar digitalt)
Dag Larsson, senior sakkunnig, LIF
Jenni Nordborg, regeringens Nationella Life-Science Samordnare
Moderator: Elham Pourazar, strateg, innovation & partnerskap, FOU-staben Region Västerbotten
Arrangör: Region Västerbotten

12.15 – 13.45
Precisionspodden – podd om precisionsmedicin
Ingen medicinsk innovation om oss – utan oss
Det mänskliga genomet kartlades för snart 20 år sedan och då pratade man om att vården skulle revolutioneras, och den skulle revolutioneras för alla. Men sanningen är att vi fortfarande är långt ifrån revolutionen. Medicin är inte bara riktad terapi. Den svenska vården behöver vara i synk med det innovativa arbetet och här behöver patienten vara i centrum. Så hur ser patientperspektivet ut på precisionsmedicin, är den jämlik och kan man säga att en behandling ens är en innovation om den når patienten för sent. Hur skulle den nya svenska life science-strategin ha sett ut om den var skriven av patienterna? Och vad händer när vårdkonsumenterna blir producenter?

Paneldeltagare:
Sara Riggare, doktorand i hälsoinformatik, spetspatient
Hannes Sjöblad, biohacking, TED-föreläsare, Chief Disruption Officer Epicenter
Fredrik Lindén, Mydata
Moderator: Anna Johansson, Governmental Affairs Manager Bristol Myers Squibb
Arrangör: Bristol Myers Squibb

14.15 – 14.45
Hur får vi klinisk forskning att bli en del av vardagskompetensen?
Vården ska inte bara fungera och hjälpligt komma ikapp efter coronapandemin, vi måste även ta höjd för att även förbereda den svenska vården på att återta och leda utvecklingen inom life-science. Sjukvården måste aktivt bidra till samhällsutveckling och hälsa. Klinisk forskning behöver därför breddas och bedrivas på fler ställen.

Sjukvården ska vara en aktiv forskningsmiljö vilket i vardagen är viktigt för det kritiska granskandet av vårdens innehåll för att driva utvecklingen framåt. Coronapandemin är ett tydligt exempel på behovet av goda förutsättningar för forskning och innovation; nya sjukdomar kräver kunskap och vana att värdera data och bedriva forskning, vilket kan attrahera vårdpersonal med forskningskompetens.

Paneldeltagare:
Bengt von Zur-Muhlen, överläkare, docent, dubbelspecialist i medicinska njursjukdomar och invärtesmedicin, transplantationsmedicinare
Tina Crafoord, ordförande i Läkarförbundets chefsförening
Helene Hellmark Knutsson, landshövding Västerbottens län
Berkeley Vincent, vd Janssen
Moderator: Malin Parkler, ordförande LIF
Arrangör: Reformklubben

15.15 – 15.45
Samtal om en rapport - vägen till en bättre arbetsmiljö

Paneldeltagare:
Laura Hartman, rapportförfattare
Peter Munck af Rosenschöld, Sveriges Företagshälsor
Carina Lindfeldt, avdelningschef Arbetsmarknad Svenskt Näringsliv
Lena Bjurner, generalsekreterare och vd Sveriges HR Förening
Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm
Gunnar Sundqvist, utredare SKR
Moderator:
Petter Odmark, analyschef Re-Think
Arrangör: Sveriges Företagshälsor

16.15 – 16.45
God och nära vård - vill vi, kan vi, vågar vi förändra?
”Våra förslag är steg på vägen i utvecklingen av en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård, med en stark och adekvat resurssatt primärvård som bas. En hälso- och sjukvård med både hjärta och hjärna. En hållbar hälso- och sjukvård med hög kvalitet, där man som patient och närstående känner delaktighet och trygghet, som skattebetalare känner förtroende, och där man som medarbetare väljer att arbeta.” Så skriver Anna Nergårdh i slutbetänkandet till sin utredning God och nära vård. Vågar vi verkligen ta steget framåt i denna kulturella förändringsresa?

Paneldeltagare:
Anna Nergårdh, särskild utredare
Anna-Lena Danielsson (S), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Västerbotten
Marina Tuutma, ordförande i Distriktsläkarföreningen, DLF
Madeleine Beermann, handläggare Nära vård SKR, tidigare ordförande i Unga Reumatiker
Thomas Magnusson, ordförande Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS
Moderator: Anne Carlsson, Reformklubben
Arrangör: Reformklubben

17.00
Avslutning - Hur behåller, och utvecklar vi den förändringskraft pandemin har gett oss?
Det finns en enorm förändringskraft i den kris vi nu går igenom. Den öppnar möjligheter för sjukvården att arbeta radikalt annorlunda. Vi har också sett en sjukvård som har visat prov på stor anpassningsförmåga och kreativitet för att lösa de utmaningar som den ställts inför - både i stort och smått. Hur tar vi tillvara på den stora förändringskraft som släppts lös när pandemin är över?

Paneldeltagare:
Henrik Brehmer, Chief Strategy and Public Affairs Officer Capio
Ylva Sandström, ordförande distriktsläkarföreningen Stockholm
Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Örebro
Anders Blanck, vd LIF
Anders Knape (M), ordförande SKR
Moderator: Petter Odmark, analyschef Re-Think
Arrangör: Reformklubben