2023 vår

Cancerrehabilitering med precision - hur skapar vi förutsättningar för mesta möjliga hälsa och livskvalitet?

arrangör:
Nollvision Cancer
Medverkande:

Ann-Sofie Andersson-Ward, transformation leader på Nollvision cancer
Markus Lingman, överläkare, strateg och del av sjukhusledningen på Hallands sjukhus
Mia Rajalin, legitimerad psykolog, patientföreträdare i Nollvision cancer och Lungcancerföreningen
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company
Arrangör: Nollvision cancer.

om panelsamtalet:

Varje år insjuknar ungefär 65 000 personer i cancer i Sverige, och enligt prognoser kommer antalet drabbade att öka i framtiden. Eftersom behandlingsmetoderna hela tiden förbättras kommer också allt fler att leva med sjukdomen under lång tid, kanske många år. Det förändrar vardagen för såväl individen som de närstående. För att ge bättre förutsättningar för ett fortsatt gott liv krävs en god, tillgänglig och jämlik cancerrehabilitering. Det är tyvärr inte någon självklarhet idag.
Socialstyrelsens utredning ger en samstämmig bild av hur cancerrehabiliteringen fungerar och vilka åtgärder som krävs för att den ska bli bättre. Men att gå från ord till handling har visat sig vara svårare. Att det är så många olika verksamheter inom hälso- och sjukvården som är med i rehabiliteringsprocessen är särskilt utmanande.
För att möta utmaningen behöver vi skapa bättre förutsättningar att nyttiggöra data och framgångsrikt implementera ny kunskap, metoder och interventioner. Vi behöver tänka nytt och anta ett helhetsperspektiv på hälsa. Och vi behöver samarbeta på nya sätt mellan hälso- och sjukvårdens olika delar och civilsamhället.
Ett samtal om hur informationsdriven vård och ett missionsorienterat arbetssätt kan bidra till att förändra systemet, till ökad nytta för patienten.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer