2023 Almedalen

Nationellt screeningprogram för lungcancer inklusive rökavvänjning – dags att agera!

arrangör:
Nollvision Cancer
Medverkande:

Ebba Hallersjö Hult, verksamhetsledare för Nollvision cancer  

Gunnar Wagenius, överläkare, docent på Lungonkologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset

Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare vid SKR, ordförande i RCC i samverkan och i Nollvision cancer.

Marie Morell (M) vice ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation samt regionstyrelsens ordförande i Region Östergötland  

Mef Nilbert, överläkare och professor vid Skånes Universitetssjukhus och Lunds universitet

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

Arrangörr: Nollvision cancer

om panelsamtalet:

Lungcancer är den vanligaste cancerdödsorsaken i Sverige och i resten av världen. Tyvärr ökar antalet lungcancerfall. I Sverige är ökningen särskilt tydlig bland kvinnor och fler kvinnor dör nu av lungcancer än av bröstcancer. Tidig upptäckt är det absolut viktigaste för att möjliggöra botande behandling men två tredjedelar av lungcancerfallen upptäcks för sent. Merparten av EU-länderna planerar för lungcancerscreening eller befinner sig i en implementeringsfas.

Det finns många goda tecken, men samtidigt har få regeringar ännu beslutat om nationella program. I Sverige finns ett betydande kunskapsunderlag om värdet med tidig upptäckt av lungcancer och flera studier har publicerats på området. Lungcancerscreening fick tjäna som exempel på de möjligheter som följer med utvidgad screening sedan EU beslutat om en ny rekommendation på området.

Lung-, prostata- och magcancer är de tre nya cancerformer där screening rekommenderas och frågan är högaktuell i Sverige med bland annat ett pilotprojekt i Stockholm där kvinnor med en historik av rökning erbjuds lungcancerscreening i samband med mammografi. I Sverige finns, förutom satsningen i Stockholm-Gotland, planer på att inleda lungcancerscreening i flera regioner inom ett år.

Men, Cancerfonden varnar för ännu ett trögt införande när en rekommendation från Socialstyrelsen väl kommer. Vi kan inte vänta – det är dags agera NU!

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer